Estás en:Biblioteca Trámites en liña Solicitude de carné para infancia e mocidade

Solicitude de carné para infancia e mocidade

Datos do/da menor
*
*
*
*
*
*
*
*
Datos da persoa responsable
*
*

en calidade de pai/nai ou titor/titora, AUTORIZO ao meu fillo/filla a utilizar os servizos da biblioteca e fágome responsable dos desperfectos ( perda de libros, deterioro do mobiliario, ... ) que este puidera ocasionar nese centro.
Autorizo ao meu fillo/filla a utilizar o servizo de Internet e Play Station cumprindo as normas establecidas pola Biblioteca.
Autorizo ao meu fillo/filla, baixo a miña responsabilidade, á asistencia ás actividades que organiza a Biblioteca cumprindo as normas establecidas polo centro.
Desexando usar os servizos de préstamo da Biblioteca da Deputación Provincial da Coruña comprométome a cumprir as condicións establecidas no seu regulamento:

  1. A devolución do material no mesmo estado de conservación e limpeza no que foi entregado ( agás o natural deterioro polo uso ), dándolle un trato coidadoso.
  2. Cumprir o prazo do préstamo.
*
Fotografía do interesado
*

Información básica sobre protección de datos

De acordo ca normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na normativa vixente. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada da Deputación Provincial da Coruña na Avenida do Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través da sede electrónica. Para calquera outra dúbida pode dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

Consultar política de privacidade

 

 INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

 

 

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Para calquera dúbida pode dirixirse as oficinas centrais da Deputación sitas na Av. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou a

dirección                       de                                     correo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

 

FINALIDADE

 

OBTENCIÓN CARNET BIBLIOTECA

 

Prestación do servizo, biblioteca provincial

 

 

LEXITIMACIÓN

 

-     Consentimento do interesado

No caso de que sexa denegado o consentimento para o tratamento dos datos persoais, non se poderá ter acceso ao servizo solicitado por imposibilidade de

tramitación da solicitude.

 

DESTINATARIOS

 

Non    serán    cedidos    os    datos           persoais facilitados, salvo obriga legal

 

 

 

DEREITOS

O interesado pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión perante as oficinas centrais da Deputación sitas na Av. Porto da Coruña, 2,

15003 A Coruña, ou a dirección de correo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

 

Pode consultar información adicional na política de privacidade da Deputación na dirección //https://www.dacoruna.gal/accesos-directos/politica-privacidade 

*
Codigo Captcha

Clic en la imagen para ver otro captcha.