Estás en:Biblioteca Trámites en liña Solicitude de consulta de fondos bibliográficos a través do sistema de préstamo interbibliotecario

Solicitude de consulta de fondos bibliográficos a través do sistema de préstamo interbibliotecario

Datos do solicitante

*
*

Datos do libro

O que subscribe solicita que por parte desta Biblioteca se proceda ao préstamo do libro solicitado, para a súa consulta, a través do sistema de préstamo interbibliotecario ao Centro que se detalla, e polo prazo dun mes a partir do día da data da presente solicitude, aboando previamente os gastos que orixine dito préstamo (aprox. 8€, en concepto de gastos de envío). A consulta do exemplar debe realizarse na propia biblioteca, quedando exento do préstamo a domicilio.

Información básica sobre protección de datos

De acordo ca normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na normativa vixente. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada da Deputación Provincial da Coruña na Avenida do Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través da sede electrónica. Para calquera outra dúbida pode dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

*
Codigo Captcha

Clic en la imagen para ver otro captcha.