Estás en:Biblioteca Trámites en liña Solicitude de consulta de fondos bibliográficos a través do sistema de préstamo interbibliotecario

Solicitude de consulta de fondos bibliográficos a través do sistema de préstamo interbibliotecario

Solicitante

*
*
*

Obra/s solicitada/s

*
*
*
*
*

Quen subscribe solicita que a Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña proceda ao préstamo do libro solicitado, para a súa consulta, a través do sistema de préstamo interbibliotecario á Biblioteca que se detalla, e polo prazo que indique a biblioteca prestataria, aboando previamente os gastos que orixine o préstamo (aprox. 8€, en concepto de gastos de envío). A consulta do exemplar debe realizarse na propia Biblioteca, quedando exento do préstamo a domicilio.

Información básica sobre protección de datos

Informámolo/a de que os datos persoais facilitados serán tratados pola Deputación da Coruña co fin de xestionar a solicitude presentada. A lexitimación para o tratamento dos datos persoais baséase no cumprimento dunha misión realizada en interese público.
Os datos poderán ser comunicados ás Administracións públicas para o exercicio das súas competencias e serán conservados de acordo co establecido na normativa de arquivo.
Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da nosa sede electrónica ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Así mesmo, se considera que o tratamento incumpre o establecido no RXPD pode reclamar perante a AEPD.
Pode consultar máis información relacionada coa protección de datos na nosa Política de Privacidade ou dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.

*
Codigo Captcha

Clic en la imagen para ver otro captcha.