Estás en:Servizos Sociais Familia e infancia Programa Filiación de Orixe

Programa Filiación de Orixe

Este programa xorde da necesidade de organizar a atención profesional ás persoas que solicitan datos sobre a súa orixe ou biografía na súa primeira infancia, desde a recepción da primeira demanda de información – en persoa ou telefónica-, ata a entrega da documentación e información requirida, acompañando a entrega de informes ou documentos dunha intervención de apoio profesional.

Xustificación

O sentimento de pertenza a unha familia, a unha liñaxe e o desenvolvemento dunha identidade propia, constrúese coa presenza das persoas que nos preceden na liña xeracional dándonos un lugar nunha liña sucesoria. Para isto contamos cos nosos recordos e cos dos nosos familiares, tanto si son evocados e lembrados coma se forman parte dun relato familiar.

As persoas adoptadas teñen un pasado, unha historia e no proceso de busca da súa identidade implica integrar unha dobre árbore xenealóxica: o da súa familia biolóxica e o da súa familia adoptiva. Para isto é necesario que poidan obter información sobre a súa orixe.

O dereito a coñecer as orixes biolóxicas está regulado na Lei 54/2007, do 28 de decembro, de adopción internacional, e o Código civil permítelle a calquera persoa investigar a súa filiación biolóxica.

Entendemos que tal e como se fundamenta o dereito ao coñecemento das orixes, este debe referirse non só á vertente biolóxica, ao coñecemento da identidade dos proxenitores biolóxicos, senón tamén -ou mesmo sobre todo- ao coñecemento da propia historia persoal, da que forman parte a contorna social e familiar e as circunstancias vividas durante a infancia.

A busca non se relaciona co dereito a establecer lazos filiativos, nin sequera constatamos un desexo de coñecer as persoas que foron os seus proxenitores, senón ao de coñecer a orixe biolóxica, as causas persoais, sociais e do entorno familiar de orixe que deu lugar á filiación adoptiva. Esta necesidade responde a un interese lexítimo –común e universal- que é independente da relación que estas persoas manteñan como fillos adoptivos. Non hai deslealdade cos pais adoptivos cando se trata de avanzar no coñecemento de si mesmo.

Quen pode facer a solicitude?

Vai dirixido a persoas que estiveron nalgún Centro desta deputación e romperon os vínculos coa súa familia de orixe por cambio de filiación ou sen el. Trátase de persoas que foron adoptadas, proafilladas ou que regresaron coa familia de orixe mantendo a filiación, pero sen lazo familiar que faga de soporte e inscrición nunha liñaxe familiar.

Todas as peticións teñen en común o desexo de satisfacer necesidades relacionadas coa identidade, coa liñaxe, e co desexo de atopar datos biográficos con que poder historiar a súa vida.

A busca destes datos nos arquivos públicos dáse en persoas que romperon ou manteñen vínculos fráxiles coa familia da que estiveron separados na primeira infancia.

O programa fai unha valoración personalizada de cada solicitude tendo en conta as circunstancias legais e psicosociais de cada persoa, dentro do marco legal do momento en que se produciu a adopción. Poden pedir o contido do seu expediente si reúnen algunha das seguintes circunstancias:

  • Persoas que tratan de esclarecer a identidade dos proxenitores biolóxicos.
  • Persoas que coñecen a súa filiación de orixe, e que queren coñecer por que chegaron ao Fogar e por que foron adoptados. Os expedientes anteriores á década dos 80, conteñen case exclusivamente datos administrativos, en moi poucos atopamos contidos da contorna familiar de orixe.
  • Persoas que estiveron nalgún dos Fogares desta deputación na súa infancia, manteñen a súa filiación de orixe e queren coñecer os motivos polos que estiveron separados da súa familia.
  • Persoas que coñecendo que no noso Arquivo existe un expediente cos seus datos de filiación de orixe e/ou de contido social, solicitan de acordo á lexislación de Protección de datos persoais, a cancelación destes.

 

Documentación para realizar unha solicitude:

  • Impreso que se xunta a continuación cuberto
  • Fotocopia de DNI
  • Certificado literal de nacemento.

 

Cadro de solicitude

 

 

Enderezos de envío:

Correo ordinario 

(pode enviar os documentos anexos á solicitude nun sobre cerrado que se abrirá exclusivamente para tramitar a súa solicitude)

Deputación Provincial da Coruña 

Avenida Porto da Coruña, 2

15003 A Coruña

 

 Por sede electrónica: 

https://sede.dacoruna.gal/

Dirixindo a solicitude acompañada dos documentos sinalados á Sección de Servizos Sociais.

 

Non se admitirán solicitudes que sexan remitidas por correo electrónico.

Se necesita algunha aclaración pode pedila en:

servizos.sociais@dacoruna.gal