Estás en:Contratación Documentos

Documentos

Novos pregos tipo de obras adaptados á Lei 9/2017 de contratos do Sector Público.

  • Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante PROCEDEMENTO ABERTO (con PLURALIDADE de CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN AUTOMÁTICA) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais:
  • Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante PROCEDEMENTO ABERTO (con PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais:

 

  • Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para contratar mediante PROCEDEMENTO ABERTO (CON ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN, FACTOR PREZO) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais:

 

  • Aprobación do prego tipo de cláusulas adminsitrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto SIMPLIFICADO (con PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais (BOP 30/05/2018):

 

  • Aprobación do prego tipo de cláusulas adminsitrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto SIMPLIFICADO (MEDIANTE A APLICACIÓN DE FÓRMULAS) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais (BOP 30/05/2018):

 

  • Aprobación do prego tipo de cláusulas adminsitrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto SIMPLIFICADÍSIMO das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais (BOP 30/05/2018):

 

PREGOS ANTIGOS: Pregos tipo de obras adaptados as modificacions do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobados polo Pleno da Corporación Provincial en sesión celebrada o 30 de decembro de 2015.

Pregos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares:

A) Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de valoracion) das obras comprendidas nos plans provinciais

B) Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (cun único criterio de valoracion : factor prezo) das obras comprendidas nos plans provinciais

 

C) Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos plans provinciais