Recursos

Pode presentar un escrito ou cubrir este impreso e envialo asinado polo suxeito pasivo, ou no seu caso, polo seu representante, xunto coa documentación que considere oportuna, por calquera destes medios:

  • Telematicamente con certificado dixital ou Cl@ve a través de nosa Oficina Virtual Tributaria ou da nosa Sede Electrónica

  • A través de calquera dos medios de rexistro establecidos na Lei de procedemento administrativo

O recurso de reposición interporase dentro do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da notificación do acto administrativo cuxa revisión se solicita

A presentación dunha reclamación/recurso non suspende o procedemento de recadación nin a obrigación do pago, salvo que solicite a suspensión do procedemento e achegue garantía que cubra a totalidade da débeda.